REGULAMIN CZYTELNI

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE


§ 1.
 1. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne i ogólnodostępne.
 2. Dzieci do 7 roku życia mogą przebywać w Bibliotece wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Rodzic/opiekun prawny pozostawia dziecko w Bibliotece na własną odpowiedzialność.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia w drodze do i z Biblioteki ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Czytelni i stosowania się do jego postanowień.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia przyniesionych ze sobą książek i czasopism.
 7. Czytelnik zobowiązany jest wpisać do zeszytu odwiedzin tytuły książek i czasopism, z których korzystał.
§ 2.
 1. Zbiory Czytelni udostępniane są w systemie wolnego dostępu do półek, z wyjątkiem książek regionalnych, które podaje bibliotekarz.
 2. Książek, czasopism i audiobooków nie wolno wynosić z Czytelni.
§ 3.
 • Biblioteka może sprowadzić na prośbę i koszt czytelnika książki z innych bibliotek. Ze sprowadzonych książek korzysta się w Czytelni.
§ 4.
 1. W Czytelni audiobooki, wyznaczone książki i czasopisma wypożyczane są do domu.
 2. Książki, czasopisma i audiobooki z Czytelni mogą wypożyczać do domu czytelnicy posiadający kartę biblioteczną i którzy nie są dłużnikami Biblioteki.
 3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki, czasopisma i audiobooki (lub więcej za zgodą bibliotekarza) na okres 1 miesiąca. Za niedotrzymanie terminu zwrotu czytelnik uiszcza opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książki, czasopisma lub audiobooka przed terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
§ 5.
 1. W Czytelni nie wolno:
  1. przeszkadzać innym czytelnikom,
  2. dezorganizować pracy bibliotekarza,
  3. prowadzić rozmów telefonicznych,
  4. palić tytoniu,
  5. przebywać w stanie nietrzeźwym.
§ 6.
 1. W Czytelni wykonuje się usługi kserograficzne i skanowania.
 2. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i skanowania z książek i dokumentów z naruszeniem prawa autorskiego.
§ 7.
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych stanowiących majątek Miasta Ustki.
 2. Za uszkodzone książki, czasopisma i audiobooki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki
§ 8.
 • Czytelnik, który nie przestrzega przepisów Regulaminu lub nie stosuje się do ogólnie przyjętych norm w zakresie higieny, ubioru lub zachowania może być pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni na wniosek bibliotekarza. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta Ustka.