REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE


§ 1.
 1. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne i ogólnodostępne.
 2. Obowiązkiem czytelnika i warunkiem korzystania z Wypożyczalni jest zapoznanie się z Regulaminem i respektowanie jego postanowień.
 3. Z wypożyczalni mogą korzystać:
  1. osoby zameldowane w Ustce i gminie Ustka,
  2. osoby zameldowane w Słupsku i gminie Słupsk,
  3. osoby, które uczą się i pracują w Ustce i gminie Ustka,
  4. osoby, które posiadają mieszkanie/dom w Ustce i złożą stosowne oświadczenie,
  5. od pozostałych osób jest pobierana kaucja zwrotna według obowiązującego cennika. Po upływie trzech miesięcy, od momentu zaprzestania wypożyczania książek, nieodebrane kaucje zostają przeznaczone na zakup książek do Biblioteki.
 4. Wypożyczalnia dla Dorosłych dokonuje zapisu czytelników powyżej 15 roku życia.
 5. Dzieci do 15 roku życia zapisują w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Z Wypożyczalni w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży mogą korzystać także starsi czytelnicy.
 7. Przy zapisie :
  1. osoba pełnoletnia okazuje dokument tożsamości z fotografią, aktualnym adresem zamieszkania i numerem PESEL, wnosi opłatę za wydanie karty bibliotecznej wg obowiązującego cennika - z opłaty zwolnieni są posiadacze karty "Z Biblioteką Do Kultury", wydaną w bibliotekach partnerskich,
  2. dzieci do 15 roku życia okazują legitymację szkolną i dokument z numerem PESEL, zapisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni, którzy podpisują zobowiązanie i odpowiadają za wypożyczone książki,
  3. podpis na zobowiązaniu jest zgodą na przestrzeganie Regulaminu Wypożyczalni.
§ 2.
 1. Obowiązkiem czytelnika przy każdorazowym korzystaniu z Wypożyczalni jest okazywanie karty bibliotecznej, którą otrzymuje przy zapisie. Na podstawie karty bibliotecznej czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne lub poprosić o przedłużenie terminu ich zwrotu.
 2. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić bibliotekarzowi i wnieść opłatę za wydanie duplikatu zgodnie z cennikiem opłat regulaminowych.
 3. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o wszystkich zmianach w swoich danych osobowych.
§ 3.
  Czytelnik niekorzystający z Wypożyczalni ponad trzy lata zobowiązany jest zapisać się do Biblioteki ponownie, okazując stosowne dokumenty.
§ 4.
  Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki (lub więcej za zgodą bibliotekarza) na okres 1 miesiąca.
§ 5.
 1. Czytelnik rezerwujący książki przez Internet zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu trzech kolejnych dni od daty otrzymania wiadomości o oczekujących na niego pozycjach.
 2. Czytelnik dokonujący zamówienia książki przez Internet ma jeden dzień na jej odebranie z Wypożyczalni.
§ 6.
 1. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem, jeśli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
 2. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Za przetrzymanie książek ponad ustalony termin Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem opłat regulaminowych.
 4. Jeśli pomimo upomnień ustnych, telefonicznych i pisemnych czytelnik nie zwróci wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie uiści należnych opłat zostaje zawieszony w swoich prawach do momentu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki. Biblioteka przekazuje zobowiązania dłużników firmie windykacyjnej, a w dalszej konsekwencji dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej.
 5. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania upomnień.
 6. Biblioteka ma prawo pobierać opłaty bez wysyłania upomnień.
§ 7.
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek stanowiących majątek Miasta Ustki.
 2. Za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zagubienia książki osobiście odpowiada czytelnik powyżej 15 roku życia, natomiast za dzieci do 15 roku życia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Po uzgodnieniu z bibliotekarzem, za zagubioną lub uszkodzoną książkę należy odkupić nową, oddać inną o nie mniejszej wartości lub można za nią zapłacić.
§ 8.
 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji na piśmie do Burmistrza Miasta Ustki.