REGULAMIN IMPREZ W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W USTCE


§ 1.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Ustce.
 2. Przez imprezę rozumie się w szczególności: spotkania literackie z autorami, odczyty, promocje literatury, spotkania muzyczne, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, warsztaty, kursy, lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne oraz inne formy aktywności kulturalnej i edukacyjnej organizowane lub współorganizowane przez Bibliotekę.
 3. Uczestnikami imprez mogą być osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez kontakt z Organizatorem. W zależności od specyfiki zajęć zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego udział w imprezie. W określonych przypadkach wymagane jest podpisanie formularza uczestnictwa.
 4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia - w trakcie imprezy, zajęć otwartych, w drodze do i z Biblioteki - ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych - nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do lat 7 są zobowiązani do przebywania na terenie Biblioteki w czasie trwania zajęć.
 7. Rodzic/opiekun prawny pozostawia dziecko w Bibliotece na własną odpowiedzialność. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć, zobowiązany jest do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach.
 8. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych prowadzącego zajęcia. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem. Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika małoletniego, który opuszcza salę w trakcie zajęć.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na korytarzach i w pomieszczeniach bibliotecznych.
§ 2.
 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie. Inne formy zgłoszeń możliwe są po ich ustaleniu z Organizatorem.
 2. Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Biblioteka zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
 3. Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Organizatora i przebywający na terenie, gdzie odbywają się zajęcia w ramach imprezy, zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegania obowiązującego na danym terenie porządku oraz postępowania zgodnie z poleceniami wydawanymi przez przedstawiciela Organizatora podczas imprezy.
 4. Biblioteka ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w imprezie, gdy jest on w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża prawidłowemu przebiegowi imprezy lub bezpieczeństwu pozostałych uczestników.
§ 3.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych w imprezie, w tym jej odwołania, bez podania przyczyny.
 • Informacja dotycząca zmian organizacyjnych umieszczona zostanie na stronach internetowych Organizatora lub/i przesyłana w sposób określony w informacji o imprezie.
 • Biblioteka może informować Uczestnika mailem lub telefonicznie o odwołaniu imprezy lub o szczegółach niezbędnych do prawidłowego przebiegu imprezy.
§ 4.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych.
 2. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w związku ze swoim udziałem w imprezie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu, zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 3. Jeżeli uczestnik imprezy oraz rodzic/opiekun prawny osoby do 13 roku życia nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności na publikację wizerunku, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora.
§ 5.
 1. W przypadku imprezy, w której podanie danych osobowych, w tym wizerunku osoby, jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w niej - dane osobowe przetwarzane w związku z jej realizacją podlegają ochronie na podstawie i zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Biblioteka Miejska w Ustce, ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Organizator przetwarza podane przez uczestnika dane osobowe w formularzu zapisu na imprezę w celach: informacyjno-promocyjnych, w zakresie związanym z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 1 i 2.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w § 5 pkt. 4, dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. podmioty świadczące usługi prawne.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji przedsięwzięcia i jego rozliczenia, a po jego zakończeniu będą archiwizowane przez okres przewidziany przepisami prawa - jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Bibliotece Miejskiej w Ustce. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych - osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienie sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
 8. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 6.
 1. Organizator zastrzega, że osoby chcące fotografować/filmować wydarzenie winny uzyskać zgody osób fotografowanych/filmowanych we własnym zakresie.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
§ 7.
 1. Skargi i wnioski uczestnicy imprez mogą zgłaszać w siedzibie Organizatora.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 7 stycznia 2019 roku do odwołania.