Do biblioteki może zapisać się każdy chętny bez względu miejsce zamieszkania.

Do zapisu potrzebny jest:
 • dla osób pełnoletnich dowód osobisty
 • dla młodzieży od 15 roku życia legitymacja szkolna i PESEL
 • dzieci do 15 roku życia zapisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 • czytelników spoza miasta i gminy Ustka i Słupsk obowiązują kaucje zwrotne.

Kaucje za książki o dużej wartości ustala bibliotekarz.

Z czytelni oraz Internetu można korzystać bez konieczności zapisywania się do biblioteki, wystarczy okazać się dowodem osobistym lub legitymacją szkolną.

Korzystanie z biblioteki oraz internetu jest bezpłatne.

Usługi płatne:

 • ksero i wydruki z internetu.
 • wypożyczanie międzybiblioteczne: czytelnicy zamawiający książki z innych bibliotek w Polsce pokrywają koszty przesyłki pocztowej.

Wszystkich czytelników i użytkowników biblioteki obowiązują regulaminy poszczególnych działów.

Klauzula informacyjna

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Biblioteka Miejska w Ustce przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.
Administratorem Danych jest Biblioteka Miejska w Ustce, 76-270 Ustka ul. Kopernika 22. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  – którym u Administratora jest Alicja Jachowicz za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Bibliotekę Miejską w Ustce jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Deklaracja dostępności Biblioteki Miejskiej w Ustce

Biblioteka Miejska w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Miejskiej w Ustce www.biblioteka.ustka.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.10.2010
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.02.2014

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak audiodeskrypcji
 • brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki dla całego szablonu strony oraz kontrastu

Wyłączenia:

 • materiały niedostępne cyfrowo - skany czasopism, kronik, artykułów, maszynopisów formacie JPG
 • brak wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-27
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy wsparciu dostepnastrona.pl
Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu wave.webaim.org/ oraz rozszerzenia do przeglądarki Firefox WCAG Contrast checker

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Konior
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 598 142 255

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Agnieszka Klimaszewska-Kargul
Adres: Biblioteka Miejska w Ustce, ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 59 8142 253

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Miejska w Ustce, ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka

Biblioteka znajduje się w lokalu na I piętrze, do którego prowadzą wysokie schody. Nie ma windy. Korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (niskie progi lub ich brak). Toalety nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka stara się zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny. Są to:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.
 • możliwość powiększenia wielkości liter w treści artykułów na stronie poprzez użycie przycisku ctrl +
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB
 • katalog Biblioteki udostępniony jest w dostosowanym dla osób słabowidzących serwisie szukamksiazki.pl

Inne informacje i oświadczenia

Biblioteka Miejska w Ustce dokłada starań, aby zainstalować windę zewnętrzną dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zależy to od posiadanych środków budżetowych oraz możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.
Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była zgodna z wytycznymi dla dostępności stron internetowych WCAG 2.1.
W razie wystąpienia trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji - kontaktu telefonicznego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00 pod numerem telefonu 59 814 6083).
Planowane jest uczestnictwo bibliotekarza w kursie języka migowego.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE


§ 1.
 1. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne i ogólnodostępne.
 2. Obowiązkiem czytelnika i warunkiem korzystania z Wypożyczalni jest zapoznanie się z Regulaminem i respektowanie jego postanowień.
 3. Z wypożyczalni mogą korzystać:
  1. osoby zameldowane w Ustce i gminie Ustka,
  2. osoby zameldowane w Słupsku i gminie Słupsk,
  3. osoby, które uczą się i pracują w Ustce i gminie Ustka,
  4. osoby, które posiadają mieszkanie/dom w Ustce i złożą stosowne oświadczenie,
  5. od pozostałych osób jest pobierana kaucja zwrotna według obowiązującego cennika. Po upływie trzech miesięcy, od momentu zaprzestania wypożyczania książek, nieodebrane kaucje zostają przeznaczone na zakup książek do Biblioteki.
 4. Wypożyczalnia dla Dorosłych dokonuje zapisu czytelników powyżej 15 roku życia.
 5. Dzieci do 15 roku życia zapisują w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Z Wypożyczalni w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży mogą korzystać także starsi czytelnicy.
 7. Przy zapisie :
  1. osoba pełnoletnia okazuje dokument tożsamości z fotografią, aktualnym adresem zamieszkania i numerem PESEL, wnosi opłatę za wydanie karty bibliotecznej wg obowiązującego cennika - z opłaty zwolnieni są posiadacze karty "Z Biblioteką Do Kultury", wydaną w bibliotekach partnerskich,
  2. dzieci do 15 roku życia okazują legitymację szkolną i dokument z numerem PESEL, zapisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni, którzy podpisują zobowiązanie i odpowiadają za wypożyczone książki,
  3. podpis na zobowiązaniu jest zgodą na przestrzeganie Regulaminu Wypożyczalni.
§ 2.
 1. Obowiązkiem czytelnika przy każdorazowym korzystaniu z Wypożyczalni jest okazywanie karty bibliotecznej, którą otrzymuje przy zapisie. Na podstawie karty bibliotecznej czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne lub poprosić o przedłużenie terminu ich zwrotu.
 2. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić bibliotekarzowi i wnieść opłatę za wydanie duplikatu zgodnie z cennikiem opłat regulaminowych.
 3. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o wszystkich zmianach w swoich danych osobowych.
§ 3.
  Czytelnik niekorzystający z Wypożyczalni ponad trzy lata zobowiązany jest zapisać się do Biblioteki ponownie, okazując stosowne dokumenty.
§ 4.
  Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki (lub więcej za zgodą bibliotekarza) na okres 1 miesiąca.
§ 5.
 1. Czytelnik rezerwujący książki przez Internet zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu trzech kolejnych dni od daty otrzymania wiadomości o oczekujących na niego pozycjach.
 2. Czytelnik dokonujący zamówienia książki przez Internet ma jeden dzień na jej odebranie z Wypożyczalni.
§ 6.
 1. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem, jeśli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
 2. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Za przetrzymanie książek ponad ustalony termin Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem opłat regulaminowych.
 4. Jeśli pomimo upomnień ustnych, telefonicznych i pisemnych czytelnik nie zwróci wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie uiści należnych opłat zostaje zawieszony w swoich prawach do momentu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki. Biblioteka przekazuje zobowiązania dłużników firmie windykacyjnej, a w dalszej konsekwencji dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej.
 5. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania upomnień.
 6. Biblioteka ma prawo pobierać opłaty bez wysyłania upomnień.
§ 7.
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek stanowiących majątek Miasta Ustki.
 2. Za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zagubienia książki osobiście odpowiada czytelnik powyżej 15 roku życia, natomiast za dzieci do 15 roku życia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Po uzgodnieniu z bibliotekarzem, za zagubioną lub uszkodzoną książkę należy odkupić nową, oddać inną o nie mniejszej wartości lub można za nią zapłacić.
§ 8.
 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji na piśmie do Burmistrza Miasta Ustki.

REGULAMIN CZYTELNI

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE


§ 1.
 1. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne i ogólnodostępne.
 2. Dzieci do 7 roku życia mogą przebywać w Bibliotece wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Rodzic/opiekun prawny pozostawia dziecko w Bibliotece na własną odpowiedzialność.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia w drodze do i z Biblioteki ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Czytelni i stosowania się do jego postanowień.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia przyniesionych ze sobą książek i czasopism.
 7. Czytelnik zobowiązany jest wpisać do zeszytu odwiedzin tytuły książek i czasopism, z których korzystał.
§ 2.
 1. Zbiory Czytelni udostępniane są w systemie wolnego dostępu do półek, z wyjątkiem książek regionalnych, które podaje bibliotekarz.
 2. Książek, czasopism i audiobooków nie wolno wynosić z Czytelni.
§ 3.
 • Biblioteka może sprowadzić na prośbę i koszt czytelnika książki z innych bibliotek. Ze sprowadzonych książek korzysta się w Czytelni.
§ 4.
 1. W Czytelni audiobooki, wyznaczone książki i czasopisma wypożyczane są do domu.
 2. Książki, czasopisma i audiobooki z Czytelni mogą wypożyczać do domu czytelnicy posiadający kartę biblioteczną i którzy nie są dłużnikami Biblioteki.
 3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki, czasopisma i audiobooki (lub więcej za zgodą bibliotekarza) na okres 1 miesiąca. Za niedotrzymanie terminu zwrotu czytelnik uiszcza opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książki, czasopisma lub audiobooka przed terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
§ 5.
 1. W Czytelni nie wolno:
  1. przeszkadzać innym czytelnikom,
  2. dezorganizować pracy bibliotekarza,
  3. prowadzić rozmów telefonicznych,
  4. palić tytoniu,
  5. przebywać w stanie nietrzeźwym.
§ 6.
 1. W Czytelni wykonuje się usługi kserograficzne i skanowania.
 2. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i skanowania z książek i dokumentów z naruszeniem prawa autorskiego.
§ 7.
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych stanowiących majątek Miasta Ustki.
 2. Za uszkodzone książki, czasopisma i audiobooki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki
§ 8.
 • Czytelnik, który nie przestrzega przepisów Regulaminu lub nie stosuje się do ogólnie przyjętych norm w zakresie higieny, ubioru lub zachowania może być pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni na wniosek bibliotekarza. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta Ustka.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE

 1. Korzystanie z Czytelni Internetowej w Bibliotece jest bezpłatne i ogólnodostępne.
 2. Z Czytelni Internetowej można korzystać po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej.
 3. Użytkownicy samodzielnie korzystają z komputerów. Bibliotekarz może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 4. Dźwięk może być emitowany tylko przez słuchawki.
 5. Pracownicy biblioteki mają prawo sprawdzania przeglądanych stron.
 6. Limit czasu przy stanowisku komputerowym wynosi 30 min., w przypadku braku chętnych ten czas można przedłużyć.
 7. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o uszkodzeniu sprzętu i systemu w momencie jego zauważenia.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane.
 9. Przy każdym stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 10. Zabrania się:
  1. korzystania z Czytelni Internetowej w celach zarobkowych i szkodliwych społecznie,
  2. instalacji programów użytkownika,
  3. samowolnego usuwania usterek,
  4. zmiany konfiguracji i oprogramowania na dysku twardym.

Użytkownik, który nie zastosuje się do niniejszego Regulaminu będzie pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE

 1. Legitymacja biblioteczna w Wypożyczalni dla Dorosłych – 1 zł
 2. Duplikat legitymacji bibliotecznej – 5 zł
 3. Kaucja (zwrotna) od czytelników zamiejscowych – od 20 zł
 4. Kary za przetrzymanie książek:
  Za każdy zakończony miesiąc po terminie zwrotu - 3 zł
 5. Zagubienie lub zniszczenie książki:
  Za zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik może odkupić taką samą lub za nią zapłacić – kwota uzależniona jest od aktualnej ceny rynkowej lub wartości, jaką książka przedstawia dla biblioteki

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Miejskiej

Link do filmu:
FILM

Odnośnik do strony internetowej Muzeum Historii Polski

Odnośnik do strony internetowej poświęconej projektowi Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"

Odnośnik do strony internetowej Fundacji Orlen

Odnośnik do strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odnośnik do Instytutu Książki

Odnośnik do Programu Dyskusyjnych Klubów Książki

Odnośnik do Biblioteki Narodowej

Odnośnik do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości książkowych zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Odnośnik do strony internetowej miasta Ustka

Odnośnik do strony Visit Ustka - promujące miasto i atrakce

Odnośnik do strony internetowej Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Odnośnik do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix

Odnośnik do serwisu informacyjnego Głosu Pomorza

Goniec Ustecki

Odnośnik do strony internetowej Pitax.pl

Odnośnik do profilu Facebook biblioteki

Biblioteki Cyfrowe

Odnośnik do Biblioteki Cyfrowej Polona

Odnośnik do Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej