Do biblioteki może zapisać się każdy chętny bez względu miejsce zamieszkania.

Do zapisu potrzebny jest:
 • dla osób pełnoletnich dowód osobisty
 • dla młodzieży od 15 roku życia legitymacja szkolna i PESEL
 • dzieci do 15 roku życia zapisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 • czytelników spoza miasta i gminy Ustka i Słupsk obowiązują kaucje zwrotne.

Kaucje za książki o dużej wartości ustala bibliotekarz.

Z czytelni oraz Internetu można korzystać bez konieczności zapisywania się do biblioteki, wystarczy okazać się dowodem osobistym lub legitymacją szkolną.

Korzystanie z biblioteki oraz internetu jest bezpłatne.

Usługi płatne:

 • ksero i wydruki z internetu.
 • wypożyczanie międzybiblioteczne: czytelnicy zamawiający książki z innych bibliotek w Polsce pokrywają koszty przesyłki pocztowej.

Wszystkich czytelników i użytkowników biblioteki obowiązują regulaminy poszczególnych działów.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE


§ 1.
 1. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne i ogólnodostępne.
 2. Obowiązkiem czytelnika i warunkiem korzystania z Wypożyczalni jest zapoznanie się z Regulaminem i respektowanie jego postanowień.
 3. Z wypożyczalni mogą korzystać:
  1. osoby zameldowane w Ustce i gminie Ustka,
  2. osoby zameldowane w Słupsku i gminie Słupsk,
  3. osoby, które uczą się i pracują w Ustce i gminie Ustka,
  4. osoby, które posiadają mieszkanie/dom w Ustce i złożą stosowne oświadczenie,
  5. od pozostałych osób jest pobierana kaucja zwrotna według obowiązującego cennika. Po upływie trzech miesięcy, od momentu zaprzestania wypożyczania książek, nieodebrane kaucje zostają przeznaczone na zakup książek do Biblioteki.
 4. Wypożyczalnia dla Dorosłych dokonuje zapisu czytelników powyżej 15 roku życia.
 5. Dzieci do 15 roku życia zapisują w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Z Wypożyczalni w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży mogą korzystać także starsi czytelnicy.
 7. Przy zapisie :
  1. osoba pełnoletnia okazuje dokument tożsamości z fotografią, aktualnym adresem zamieszkania i numerem PESEL, wnosi opłatę za wydanie karty bibliotecznej wg obowiązującego cennika - z opłaty zwolnieni są posiadacze karty "Z Biblioteką Do Kultury", wydaną w bibliotekach partnerskich,
  2. dzieci do 15 roku życia okazują legitymację szkolną i dokument z numerem PESEL, zapisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni, którzy podpisują zobowiązanie i odpowiadają za wypożyczone książki,
  3. podpis na zobowiązaniu jest zgodą na przestrzeganie Regulaminu Wypożyczalni.
§ 2.
 1. Obowiązkiem czytelnika przy każdorazowym korzystaniu z Wypożyczalni jest okazywanie karty bibliotecznej, którą otrzymuje przy zapisie. Na podstawie karty bibliotecznej czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne lub poprosić o przedłużenie terminu ich zwrotu.
 2. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić bibliotekarzowi i wnieść opłatę za wydanie duplikatu zgodnie z cennikiem opłat regulaminowych.
 3. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o wszystkich zmianach w swoich danych osobowych.
§ 3.
  Czytelnik niekorzystający z Wypożyczalni ponad trzy lata zobowiązany jest zapisać się do Biblioteki ponownie, okazując stosowne dokumenty.
§ 4.
  Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki (lub więcej za zgodą bibliotekarza) na okres 1 miesiąca.
§ 5.
 1. Czytelnik rezerwujący książki przez Internet zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu trzech kolejnych dni od daty otrzymania wiadomości o oczekujących na niego pozycjach.
 2. Czytelnik dokonujący zamówienia książki przez Internet ma jeden dzień na jej odebranie z Wypożyczalni.
§ 6.
 1. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem, jeśli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
 2. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Za przetrzymanie książek ponad ustalony termin Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem opłat regulaminowych.
 4. Jeśli pomimo upomnień ustnych, telefonicznych i pisemnych czytelnik nie zwróci wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie uiści należnych opłat zostaje zawieszony w swoich prawach do momentu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki. Biblioteka przekazuje zobowiązania dłużników firmie windykacyjnej, a w dalszej konsekwencji dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej.
 5. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania upomnień.
 6. Biblioteka ma prawo pobierać opłaty bez wysyłania upomnień.
§ 7.
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek stanowiących majątek Miasta Ustki.
 2. Za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zagubienia książki osobiście odpowiada czytelnik powyżej 15 roku życia, natomiast za dzieci do 15 roku życia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Po uzgodnieniu z bibliotekarzem, za zagubioną lub uszkodzoną książkę należy odkupić nową, oddać inną o nie mniejszej wartości lub można za nią zapłacić.
§ 8.
 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji na piśmie do Burmistrza Miasta Ustki.

REGULAMIN CZYTELNI

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE


§ 1.
 1. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne i ogólnodostępne.
 2. Czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Czytelni i stosowania się do jego postanowień.
 3. Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia przyniesionych ze sobą książek i czasopism.
 4. Czytelnik zobowiązany jest wpisać do zeszytu odwiedzin tytuły książek i czasopism, z których korzystał.
§ 2.
 1. Zbiory Czytelni udostępniane są w systemie wolnego dostępu do półek, z wyjątkiem książek regionalnych, które podaje bibliotekarz.
 2. Książek, czasopism i audiobooków nie wolno wynosić z Czytelni.
§ 3.
 • Biblioteka może sprowadzić na prośbę i koszt czytelnika książki z innych bibliotek. Ze sprowadzonych książek korzysta się w Czytelni.
§ 4.
 1. W Czytelni audiobooki, wyznaczone książki i czasopisma wypożyczane są do domu.
 2. Książki, czasopisma i audiobooki z Czytelni mogą wypożyczać do domu czytelnicy posiadający kartę biblioteczną i którzy nie są dłużnikami Biblioteki.
 3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki, czasopisma i audiobooki (lub więcej za zgodą bibliotekarza) na okres 1 miesiąca. Za niedotrzymanie terminu zwrotu czytelnik uiszcza opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książki, czasopisma lub audiobooka przed terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
§ 5.
 1. W Czytelni nie wolno:
  1. przeszkadzać innym czytelnikom,
  2. dezorganizować pracy bibliotekarza,
  3. prowadzić rozmów telefonicznych,
  4. palić tytoniu,
  5. przebywać w stanie nietrzeźwym.
§ 6.
 1. W Czytelni wykonuje się usługi kserograficzne i skanowania.
 2. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i skanowania z książek i dokumentów z naruszeniem prawa autorskiego.
§ 7.
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych stanowiących majątek Miasta Ustki.
 2. Za uszkodzone książki, czasopisma i audiobooki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki
§ 8.
 • Czytelnik, który nie przestrzega przepisów Regulaminu lub nie stosuje się do ogólnie przyjętych norm w zakresie higieny, ubioru lub zachowania może być pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni na wniosek bibliotekarza. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta Ustka.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE

 1. Korzystanie z Czytelni Internetowej w Bibliotece jest bezpłatne i ogólnodostępne.
 2. Z Czytelni Internetowej można korzystać po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej.
 3. Użytkownicy samodzielnie korzystają z komputerów. Bibliotekarz może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 4. Dźwięk może być emitowany tylko przez słuchawki.
 5. Pracownicy biblioteki mają prawo sprawdzania przeglądanych stron.
 6. Limit czasu przy stanowisku komputerowym wynosi 30 min., w przypadku braku chętnych ten czas można przedłużyć.
 7. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o uszkodzeniu sprzętu i systemu w momencie jego zauważenia.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane.
 9. Przy każdym stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 10. Zabrania się:
  1. korzystania z Czytelni Internetowej w celach zarobkowych i szkodliwych społecznie,
  2. instalacji programów użytkownika,
  3. samowolnego usuwania usterek,
  4. zmiany konfiguracji i oprogramowania na dysku twardym.

Użytkownik, który nie zastosuje się do niniejszego Regulaminu będzie pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE

 1. Legitymacja biblioteczna w Wypożyczalni dla Dorosłych – 1 zł
 2. Duplikat legitymacji bibliotecznej – 5 zł
 3. Kaucja (zwrotna) od czytelników zamiejscowych – od 20 zł
 4. Kary za przetrzymanie książek:
  Za każdy zakończony miesiąc po terminie zwrotu - 3 zł
 5. Zagubienie lub zniszczenie książki:
  Za zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik może odkupić taką samą lub za nią zapłacić – kwota uzależniona jest od aktualnej ceny rynkowej lub wartości, jaką książka przedstawia dla biblioteki

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Miejskiej

Odnośnik do strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odnośnik do strony internetowej miasta Ustka

Odnośnik do strony internetowej Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Odnośnik do serwisu informacyjnego Głosu Pomorza

Goniec Ustecki

Odnośnik do strony internetowej Polskiego Radia Koszalin

Odnośnik do Biblioteki Narodowej

Odnośnik do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości książkowych zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Odnośnik do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix

Odnośnik do Instytutu Książki

Odnośnik do Programu Dyskusyjnych Klubów Książki

Odnośnik do Biblioteki Cyfrowej Polona

Odnośnik do Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Odnośnik do profilu Facebook biblioteki

Morpol S.A.


EMPEC Spółka z o.o. w Ustce


Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o.


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce


"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ustce


Bank Spółdzielczy w Ustce